Nasze cele

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i kół naukowych, 
  • organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,
  • organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze,
  • inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności,
  • organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa, 
  • kształcenie i dokształcanie członków,
  • współdziałanie w ujednoliceniu metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie technologii żywności.