Deklaracja członkowska

Deklaruje chęć przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Imię: ___________________________________________________________

Nazwisko: ___________________________________________________
__

Rok urodzenia: ________________________________________________

Adres domowy:  ______________________________________________


___________________________________________________________________

Telefon komórkowy: __________________________________________

Telefon: _____________________________________________________
___

E-mail: ______________________________________________________
____Rok ukończenia studiów wyższych: __________________________


Uczelnia:  ____________________________________________________
___

Tytuł naukowy:  _______________________________________________


Miejsce zatrudnienia: _________________________________________

___________________________________________________________________

Adres służbowy: ______________________________________________


 __________________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________
____

E-mail: ______________________________________________________
____

Stanowisko:  _________________________________________________
__

Zobowiązuję do przestrzegania Statutu Towarzystwa.  Zobowiązuję się do powiadomienia o zmianie adresu
kontaktowego.  Brak możliwości kontaktu upoważnia Zarząd do skreślenia z listy członków Towarzystwa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Technologów
Żywności Oddział Małopolski , ul. Balicka  122, 30-149  Kraków  w celach  związanych z jego działalnością
statutową, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. “O ochronie danych osobowych”, Dz.U. nr 133, poz.
833 oraz  moim uczestnictwem w jego działalności na prawach członka.


Miejscowaość: _______________________________________________


Data: ______________________________________________________
___

Podpis: _______________________________________________________Wypełnione zgłoszenie nalezy przesłać na adres:
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski 
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków