NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

NASZE CELE

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych zwišzanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osišgnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i kól naukowych, 

  • organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,
  • organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze 

  • inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności, 

  • organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, 

  • prowadzenie działalności wydawniczej, 

  • opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa, 

  • kształcenie i dokształcanie członków, 

  • współdziałanie w ujednoliceniu metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie technologii żywności.

NASZE CELE WŁADZE ODDZIAŁU ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ KONFERENCJE Wydawnictwa oddziału LINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia