NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

NASZE CELE

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych zwišzanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osišgnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i kól naukowych, 

  • organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,
  • organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze 

  • inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności, 

  • organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, 

  • prowadzenie działalności wydawniczej, 

  • opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa, 

  • kształcenie i dokształcanie członków, 

  • współdziałanie w ujednoliceniu metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie technologii żywności.

NASZE CELE WŁADZE ODDZIAŁU ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ KONFERENCJE Wydawnictwa oddziału LINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja"Żywność XXI wieku" 2018