NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet Honorowy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Dojazd do WTZ
Hotele
Wzór streszczenia
Wzór rodziału do monografii
Zgłoszenie
Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Przesłanie zgłoszeń uczestnictwa z zaznaczeniem sposobu prezentacji komunikatów naukowych do 30 marca 2018 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w zwiedzaniu Zamku Królewskiego w Niepołomicach do 30 marca 2018 r.
Przesłanie jednostronicowych streszczeń referatów plenarnych i komunikatów naukowych do 30 kwietnia 2018 r.
Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów komunikatów naukowych (drukowanych w monografii) do 30 kwietnia 2018 r.
Wniesienie opłaty do 2 lipca 2018 r.
XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku "ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE", 24-25 września 2018 - zadanie finansowane w ramach umowy 774/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


SPONSORZY

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2018